Chi tiết về Tác giả

Đào, Lê Thị

  • S. 5(82) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Đặc tính sinh trưởng và dinh dưỡng của cá Tráp vây vàng ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế/Growth and Nutrition Characteristics of Acanthopagrus latus (Houttuyn, 1782) in Coastal Zone of Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF