Chi tiết về Tác giả

Lâm, Lê Thành

  • S. 6-7 (2013) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Vai trò của "thể chế hóa" trong tranh chấp Biển Đông và lựa chọn chiến lược cho Việt Nam/The role of “institutionalization” of East Sea disputes and the strategic choices for Vietnam
    Tóm tắt  PDF