Chi tiết về Tác giả

Thới Trung, Lê Nguyễn

  • S. 4(130) (2016) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Bổ sung một số loài thực vật bậc cao vào danh lục thực vật tỉnh Thừa Thiên Huế/Adding some vascular plants to the list of plants in Thừa Thiên Huế Province.
    Tóm tắt  PDF