Chi tiết về Tác giả

Lâm, Lê Ngọc

  • S. 3(129) (2016) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Đăng ký và khai thác tài sản trí tuệ địa phương trong phát triển du lịch ở VIệt Nam/The registration and exploitation of local intellectual assets in the development of tourism in Vietnam.
    Tóm tắt  PDF