Chi tiết về Tác giả

Thái, Lê Minh

  • S. 2(79) (2010) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Bổ sung thành phần loài động vật đáy ở hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế/Supplementary Data on Zoobenthos in Tam Giang-Cầu Hai Lagoon, Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF