Chi tiết về Tác giả

Sơn, Lê Duy

  • S. 6(95) (2012) - CỔ VẬT VIỆT NAM
    Cồn Ràng và những đóng góp trong nhận thức văn hóa Sa Huỳnh/The archaeological vestige of Cồn Ràng and its contribution to the recognization of Sa Huỳnh Culture
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6(132) (2016) - TRAO ĐỔI
    Chạc gốm ở di tích Gò Ô Chùa (Long An) và sự bí ẩn về chức năng.
    Tóm tắt  PDF