Chi tiết về Tác giả

Phú, Lê Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển

  • S. 6(149) (2018) - Xuôi dòng An Cựu
    Về sự cần thiết của cống Cửa Khâu trên sông An Cựu./On the necessity of Cửa Khâu Drainage on An Cựu River.
    Tóm tắt  PDF