Chi tiết về Tác giả

Công Lý, Lê

  • S. 3(86) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Dấu ấn Nam tiến (từ Thăng Long) qua một số từ chỉ hướng trong tiếng Việt/The Stamp of the Southward March (from Thăng Long) Through Some Vietnamese Directional Words
    Tóm tắt  PDF