Chi tiết về Tác giả

Preston (Nguyễn Thanh Xuân dịch), Ken

  • S. 6(132) (2016) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Việc sử dụng thúng đan thân thuyền đi biển của người Việt. TÌnh hình năm 2015 và câu hỏi cho tương lai.
    Toàn văn  PDF