Chi tiết về Tác giả

Tracol-Huynh (Phan Đăng Nữ dịch), Isabelle

  • S. 6(140) (2017) - TƯ LIỆU
    Bóng đêm của thế giới mại dâm: Gái mại dâm ở Bắc Kỳ thời Pháp thuộc./The shadow of prostitution’s world: Prostitutes in colonial Tonkin.
    Toàn văn  PDF