Chi tiết về Tác giả

Anh Vân, Huỳnh Thị

 • S. 3(86) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của Huế nhìn từ tính toàn vẹn của yếu tố cảnh quan/The Protection of Huế’s Outstanding Universal Values viewed from the Landscape’s Integrity
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(82) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lăng Tự Đức - thêm một số công trình phối thuộc cần được bảo vệ/Tự Đức Tomb - Some Subordinate Relics should be Preserved
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(87) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
  Đánh giá môi trường cảnh quan tại các điểm di tích Huế thông qua khảo sát chất lượng nước/Evaluation the Landscape Environment at Huế Heritage Site Via the Assessment of Water Quality
  Tóm tắt  PDF