Chi tiết về Tác giả

Hoài, Huỳnh Công

  • S. 1(84) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Mô phỏng sự giảm mức độ ngập lũ tại nội thành Huế khi có sự điều tiết lũ của hồ chứa Tả Trạch/Simulation of the Reduction of Inundation Level in Inner Huế When the Adjustment of Tả Trạch Water Reservoir Happens
    Tóm tắt  PDF