Chi tiết về Tác giả

Khải, Huệ

 • S. 5(76) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Luân lý Nho giáo trong Kinh Thế đạo Cao Đài/Confucius’s Ethical Principles Reflected by Cao Đài Scripture on the Worldly Way
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(87) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Phật giáo Hòa Hảo: Một góc nhìn từ người đạo Cao Đài/Hòa Hảo Buddhism In the Eyes of A Cao Đài Follower
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(107) (2013) - TƯ LIỆU
  Niên biểu Hồ Biểu Chánh (1884-1958)/A chronological record of Hồ Biểu Chánh (1884-1958)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(145) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Giải thích một số từ Việt cổ trong kinh của Minh Lý đạo và Phật giáo Hòa Hảo./Explaining somme archaic Vietnamese words in the scriptures of Minh Lý đạo and Hòa Hảo Buddhism.
  Tóm tắt  PDF