Chi tiết về Tác giả

Tuân, Hoàng Trọng

  • S. 6-7 (2013) - CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG
    Đánh giá thực trạng khai thác tài nguyên du lịch nhân văn ở Thành phố Hồ Chí Minh qua chương trình tham quan của các doanh nghiệp lữ hành/Assessment of Hồ Chí Minh City’s cultural tourism resources exploited by travel agencies
    Tóm tắt  PDF