Chi tiết về Tác giả

Dũng, Hoàng

  • S. 3-4 (2014) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Mấy nhận xét về ứng xử ngữ pháp của yếu tố Hán Việt và hệ quả của nó về ngữ nghĩa và ngữ âm/Remarks on grammatical behaviours of Sino-Vietnamese morphemes and their semantic and phonological consequences
    Tóm tắt  PDF