Chi tiết về Tác giả

Xuân Diệu, Hồ Sĩ

  • S. 6(77) (2009) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Hệ thống động lực ô tô hybrid 2 chỗ ngồi sử dụng điện và khí dầu mỏ hóa lỏng LPG/The Powertrain of 2 Seat Hybrid Car Using Electricity and LPG
    Tóm tắt  PDF