Chi tiết về Tác giả

Niên (Đào Phương Chi dịch), Hà Thiên

  • S. 8(125) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Phương thức truyền bá thư tịch Trung Quốc sang Việt Nam và sự ảnh hưởng đối với văn hóa triều Nguyễn/ Ways of spreading Chinese books into Vietnam and their influences on Vietnamese culture  under the Nguyễn Dynasty
    Tóm tắt  PDF