Chi tiết về Tác giả

Tường, Hà Dương

  • S. 2(128) (2016) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Đi tìm tạp chí phổ biến khoa học đầu tiên ở Việt Nam: "Khoa-học Tập-chí"/ In search of the first magazine disseminating science in Vietnam: “Khoa-học Tập-chí”.
    Tóm tắt  PDF