Chi tiết về Tác giả

J.Hobsbawm (Nguyễn Ngọc Giao dịch), Eric Pháp