Chi tiết về Tác giả

Minh Phượng, Dương Thị

  • S. 6-7 (2013) - CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG
    Một số thách thức, trở ngại trong phát triển du lịch sinh thái có sự tham gia của cộng đồng ở Botswana/Some challenges and obstacles in eco-tourism development with the participation of community in Botswana
    Tóm tắt  PDF