Chi tiết về Tác giả

Minh, Dương Đức

  • S. 6-7 (2013) - CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG
    Vị thế của tỉnh Đắk Nông trong việc xây dựng và phát triển tuyến du lịch chuyên đề Con đường xanh Tây Nguyên/Postion of Đắk Nông Province in construction and development the thematic tourism route “Green road of Highland"
    Tóm tắt  PDF