Chi tiết về Tác giả

Lan Lê Anh Dũng, Dũ

 • S. 1(72) (2009) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Cách ăn Tết của người đạo Cao Đài/The Way Caodaists Celebrate the Lunar New Year
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(66) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tìm hiểu cơ sở pháp lý xác lập pháp nhân của đạo Cao Đài tháng 10 năm 1926/On the Cao Đài Legal Entity Establishment in October 1926
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(63) (2007) - TƯ LIỆU
  Nam Đình Nguyễn Thế Phương, người khai sáng tờ báo Cao Đài đầu tiên/Nam Đình Nguyễn Thế Phương (1906-1978), Founder of the first Caodai weekly
  Tóm tắt