Chi tiết về Tác giả

Giao, Chu Xuân

 • S. 5(122) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Về niên hiệu Càn Thống của vua Mạc hiện còn trên chuông chùa Viên Minh ở Cao Bằng/About Càn Thống reign of the Mạc King on the existing bell of Viên Minh Pagoda in Cao Bằng Province
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(128) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Đọc lại bài minh mang niên đại Càn Thống 19 (1611) hiện còn trên chuông lớn chùa Viên Minh ở Cao Bằng/ Re-reading the writing in the 19th year of Càn Thống reign (1611) on the existing bell of Viên Minh pagoda in Cao Bằng Province.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(129) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Đọc lại bài minh mang niên đại Càn Thống 19 (1611) hiện còn trên chuông lớn chùa Viên Minh ở Cao Bằng (Tiếp theo)/Re-reading the writing in the 19th year of Càn Thống reign (1611) on the existing bell of Viên Minh pagoda in Cao Bằng Province (Continued).
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(132) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tư liệu nguyên gốc trong ngoại giao văn hóa: Trường hợp tấm bia do Phan Bội Châu dựng năm 1918 ở Nhật để tưởng niệm bác sĩ Asaba.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(135) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Về kết cấu kép ở trung tâm của truyền thuyết hệ thần Liễu Hạnh qua khảo sát thần tích Đệ tam tiên chúa được phụng thờ ở Nga Sơn và Nghĩa Hưng.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(138) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Hình ảnh Mẫu Liễu và phong trào dân tộc đầu thế kỷ XX: Trường hợp trí thức khoa bảng Trần Tán Bình với câu đối dâng năm 1922 cho đền Cổ Lương (tiếp theo).
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(137) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Hình ảnh Mẫu Liễu và phong trào dân tộc đầu thế kỷ XX: Trường hợp trí thức khoa bảng Trần Tán Bình với câu đối dâng năm 1922 cho đền Cổ Lương./Image of Mother Liễu and National Movement in the Early 20th century. The case of academic Trần Tán Bình and par
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(146) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tư duy sáng tạo văn tự của người Việt nhìn từ văn hóa khu vực: Di sản chữ Nôm trong so sánh đương đại.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(148) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Căn cước lịch sử của Thánh Mẫu: Phát hiện và luận giải đạo sắc phong cổ nhất mang niên đại 1683 cho Liễu Hạnh công chúa hiện còn nguyên tại Phủ Giầy ở Nam Định.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(153) (2019) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  ăn cước lịch sử của Thánh Mẫu: Phát hiện và luận giải đạo sắc phong cổ nhất mang niên đại 1683 cho Liễu Hạnh công chúa hiện còn nguyên tại Phủ Giầy ở Nam Định (Tiếp theo).
  Tóm tắt