Chi tiết về Tác giả

Trinh, Chu Mạnh

  • S. 6-7 (2013) - CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG
    Du lịch sinh thái Cù Lao Chàm - Hội An/Chàm Islands - Hội An eco-tourism
    Tóm tắt  PDF