Chi tiết về Tác giả

Dimaria, Charles-Henri

  • S. 3(62) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Kinh tế Đông Dương từ 1945 đến 1954 trong vùng thuộc Pháp/The economy of Indochina from 1945 to 1954
    Tóm tắt
  • S. 4(63) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Kinh tế Đông Dương từ 1945 đến 1954 trong vùng thuộc Pháp (Tiếp theo)/The economy of Indochina from 1945 to 1954 (Continued)
    Tóm tắt