Chi tiết về Tác giả

Hoa, Chế Hồng

  • S. 4(87) (2011) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Đánh giá môi trường cảnh quan tại các điểm di tích Huế thông qua khảo sát chất lượng nước/Evaluation the Landscape Environment at Huế Heritage Site Via the Assessment of Water Quality
    Tóm tắt  PDF