Chi tiết về Tác giả

Quyền, Biện Văn

  • S. 1(72) (2009) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Một số đặc điểm sinh trưởng của cá Ong căng ở đầm phá và vùng ven biển Thừa Thiên Huế/Some Characteristics of Growth Process of Ong căng (Terapon jarbua Forsskal, 1775) in Lagoons and Inshore Zone of Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF