Chi tiết về Tác giả

Tám và cộng sự, Bùi Thị

  • S. 1(84) (2011) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Nhu cầu tiềm năng đối với du lịch dựa vào cộng đồng ở vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai/Potential Demand for Community-based Tourism in Tam Giang-Cầu Hai Lagoon
    Tóm tắt  PDF