Chi tiết về Tác giả

Nghi, Bùi Thị

  • S. 2(61) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Sơn truyền thống-Bản chất và khả năng hoàn thiện/Vietnamese traditional paint-formula and improvement of quality
    Tóm tắt