Chi tiết về Tác giả

Inrasara, .

  • S. 2(128) (2016) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Po Riyak - Thần Sóng: Lịch sử, truyền thuyết và tục thờ cúng/ Po Riyak - God of waves: History, legend and worship customs.
    Tóm tắt  PDF