Chi tiết về Tác giả

Lập, Đinh Xuân

  • S. 6-7 (2013) - CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG
    Bảo tồn và phát huy văn hóa làng chài trong phát triển du lịch sinh thái cộng đồng trên vịnh Hạ Long/Preserving and bringing into play the culture of fishing villages in community eco-tourism development in Hạ Long Bay
    Tóm tắt  PDF