Chi tiết về Tác giả

Tuấn, Đinh Văn

 • S. 6(95) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Nguồn gốc từ kép Hán Việt-Việt đồng nghĩa/The origin of synonymous Sino Vietnamese-Vietnamese compound words
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(107) (2013) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Góp phần tìm hiểu về Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh/A contribution to learning about Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(113) (2014) - TRAO ĐỔI
  Nhan đề gốc của “Truyện Kiều”/Original title of “The tale of Kiều”
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(138) (2017) - TRAO ĐỔI
  Quốc hiệu nhà Lý./Vietnamese country name under the Lý dynasty.
  Tóm tắt  PDF