Chi tiết về Tác giả

Cẩm, Đỗ Xuân

  • S. 2(67) (2008) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Suy nghĩ về việc bảo tồn và phát triển thảm thực vật trên các hải đảo khu vực miền Trung/Thinking About the Floristic Conservation and Development on Islands in the Central Coastal Area
    Tóm tắt  PDF