Chi tiết về Tác giả

Thùy Lan, Đỗ Thị

  • S. 3(120) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Phố Hiến trong hệ thống cảng thị Sông Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII: Tư liệu và nhận thức mới/The role of Phoá Hieán in the system of riverine ports in Tonkin in 17-18th centuries: New data and new light on an early modern city of Vietnam
    Tóm tắt  PDF