Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 1 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu dánh giá điều kiện vệ sinh và tồn dư một số chât kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật trong chăn nuôi ong và mật ong tại các tỉnh phía Nam

Bùi Phương Hòa và cs

Tóm tắt


Tóm tắt

22 công ty và các cơ sở sản xuất kinh doanh mật ong xuất khẩu đã được lựa chọn để nghiên cứu đánh giá điều kiện vệ sinh chăn nuôi và chất tồn dư gồm các nhóm kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng .Kết quả chỉ ra rằng  Đợt 1, trong số 21 cơ sở được kiểm tra, 01 cơ sở đạt loại tốt,11 cơ sở đạt loại khá, 07cơ sở đạt loại trung bình, 02 cơ sở xếp loại kém. Đợt 2, trong số 14 cơ  sở được kiểm tra, 07 cơ sở đạt loại khá, 07 cơ sở đạt loại trung bình và không có loại kém.Kết quả phân tích chất tồn dư trong đợt 1 chỉ có 6 mẫu mật ong của 4 công ty  có chứa kháng sinh vượt giới hạn cho phép trong đó Enrofloxacin : 1 mẫu, Sulfadiazin: 3 mẫu và Streptomycine: 2 mẫu trong số 32 chỉ tiêu phân tích. Không có mẫu kháng sinh vượt tiêu chuẩn cho phép trong đợt phân tích thứ  2.

Từ khóa : Mật ong, Vệ sinh , Kháng sinh, Chất tồn dư, Nam Việt Nam


Toàn văn: PDF