Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 3 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VI KHUẨN SALMONELLA PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ LỢN SAU CAI SỮA BỊ TIÊU CHẢY VÀ CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM VACXIN PHÒNG BỆNH

Trần Đức Hạnh

Tóm tắt


Tóm tắt

Qua xét nghiệm 479 mẫu phân và phủ tạng lợn cai sữa bị tiêu chảy  tạI các địa phương 5 tỉnh miền bắc Việt Nam, kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm Salmonella là 40,92%.

- Tỷ lệ phân lập được Salmonella cao nhất ở hạch màng treo ruột (59,57%), chất chứa ruột non (53,19%) sau đó là lách (40,43%), gan (34,04%), và thấp nhất là máu tim (25,53%).

- Các chủng Salmonella phân lập được mang đầy đủ các đặc tính sinh học của vi khuẩn Salmonella như các tài liệu trong và ngoài nước đã mô tả.

- Kết quả định chủng cho thấy có 6 serotyp : S. choleraesuis (15,32%), S. typhimurium (40,43%) , S. enteritidis (22,13%), S. derby (7,23%), S. risen (5,96%), S. anatum

(2,28%) và S. Stanley ( 6,81%).

- Vè độ mẫn cảm kháng sinh: các chủng Salmonella phân lập được mẫn cảm với Ofloxacin và Norfloxacin (100%), tiếp đến là Ciprofloxacin (90%) và Neomycin (80%). Kháng hoàn toàn với Trimethoprim + Sulfamethoxazole (100%) và kháng cao với một số kháng sinh như: Cefazolin (80%) và Spectinomycin (75%).

- Về yếu tố gay bệnh 100% các chủng S. choleraesuis được kiểm tra: 100% có mang gen Stn và InvA;  100% S. typhimurium gen Stn và 93,69% mang gen InvA;  92,31% S. enteritidis  mang gen Stn và 82,69% mang gen InvA. Không có chủng vi khuẩn nào mang gen DT104.

- Tất cả các chủng vi khuẩn đem thử đều có độc lực cao, gây chết 100% chuột thí nghiệm trong vòng 8 - 36 giờ sau khi tiêm, giết chết hết lợn gây bệnh thí nghiệm trong vòng 28 - 96 giờ.

-  Cả 3 lô canh trùng S. choleraesuis, S. typhimurium S. enteritidis dùng chế tạo vacxin đều đạt các chỉ tiêu về: Đậm độ, thuần khiết, vô trùng, đủ tiêu chuẩn dùng làm vacxin. Lô vacxin được chế từ 3 chủng trên đạt chỉ tiêu an toàn 100% và có hiệu lực bảo hộ 100% trên chuột nhắt trắng.

      Từ khóa: Lợn cai sữa, Salmonella, Tỷ lệ nhiễm, Serotyp, Gen, Độ mẫn cảm kháng sinh, Vacxin


Toàn văn: PDF