Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 24, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức của Hội Thú y Việt Nam với Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam

Nguyễn Văn Cảm

Tóm tắt


Nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến kiến thức của Hội Thú y Việt Nam với Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam

Toàn văn: PDF