Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 24, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn thịt tại Nông Hộ

Trần Đức Viên, Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Thị Lan, Lê Huỳnh Thanh Phương, Lê Văn Hùng

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chế phẩm sinh học VNUA Biomix trong chăn nuôi lợn thịt nông hộ để giảm ô nhiễm môi trường. 180 con lợn, (khối lượng trung bình của mỗi con là 21kg) được chia thành 6 lô (mỗi lô 30 con), trong đó 3 lô lợn thí nghiệm nuôi ở chuồng có bổ sung chế phẩm sinh học 30kg/con, còn 3 lô lợn đối chứng nuôi ở chuồng không có bổ sung chế phẩm sinh học. Kết quả thí nghiệm cho thấy: việc bổ sung chế phẩm sinh học tạo đệm lót nền chuồng trong chăn nuôi lợn thịt ở nông hộ đã làm giảm độ ẩm, giữ mật độ Coliform, E.coli cũng như Salmonella ở chuồng nuôi nằm trong giới hạn cho phép; đáp ứng được yêu cầu an toàn sinh học đối với chăn nuôi lợn. Các chỉ tiêu tăng trọng, khả năng sử dụng thức ăn của lợn ở lô thí nghiệm so với lô đối chứng không có sự sai khác thống kê. Thêm vào đó, việc sử dụng chế phẩm sinh học để tạo đệm lót đã làm giảm tỷ lệ lợn bị mắc bệnh, tỷ lệ lợn bị chết; đặc biệt đối với các bệnh hô hấp phức hợp. Việc sử dụng chế phẩm sinh học tạo đệm lót chuồng nuôi lợn thịt cũng đã làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường chung.

Toàn văn: PDF