Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 24, S. 3 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tác dụng của trà xanh trong phòng trị cầu trùng ở gà gây nhiễm

Bùi Khánh Linh, Đỗ Thanh Thơm

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của trà xanh đối với cầu trùng trên gà gây nhiễm với Eimeria tenella (liều 103 noãn nang/con). Đàn gà thí nghiệm (n=21) 1 ngày tuổi được chia thành 3 lô, bao gồm lô đối chứng (ĐC), lô gây nhiễm không điều trị (GN1), lô gây nhiễm có điều trị (GN2) bằng trà xanh. Sau khi gây nhiễm, mẫu phân của từng lô gà được thu thập và xét nghiệm để xác định sự bài thải noãn nang cầu trùng. Kết quả xét nghiệm cho thấy noãn nang xuất hiện vào ngày thứ 2 sau gây nhiễm, ở lô gà gây nhiễm không điều trị, số lượng noãn nang đạt cao nhất ở lô gà này vào ngày thứ 4 sau gây nhiễm (491×102). Trong khi đó số lượng noãn nang ở lô gà gây nhiễm có điều trị bằng trà xanh là 290×102, giảm 40% so với lô gà trên. Các triệu chứng và bệnh tích đặc trưng của bệnh cầu trùng không thấy xuất hiện ở gà thuộc lô gây nhiễm có điều trị bằng tra xanh. Như vậy, trà xanh có thể dung để ức chế sự phát triển của noãn nang cầu trùng ở gà.

Toàn văn: PDF