Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu một số chỉ báo kiểm soát bệnh dịch tả lợn trước và sau tiêm vacxin tại một số địa bàn thuộc TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum cuối năm 2014 và đầu năm 2015

Phạm Hồng Sơn, Võ Thị Thu Hà, Trần Nam Tiến

Tóm tắt


Chúng tôi đã sử dụng phương pháp IHA và SSIA để khảo sát, làm rõ một số chỉ báo liên quan đến miễn dịch do tiêm vacxin và cảm nhiễm virus dịch tả lợn trên các đàn lợn nuôi tại 2 phường và 2 xã thuộc thành phố Kon Tum, thuộc tỉnh Kon Tum. Kết quả nghiên cứu cho thấy cuối năm 2014, tỷ lệ lợn mang kháng thể trung bình ở bốn xã/phường thuộc thành phố là 90,63%. Tỷ lệ lợn mang kháng thể đạt mức bảo hộ ước định từ 4log2 trở lên, tính trung bình là 55,3%. Tỷ lệ lợn cảm nhiễm virus gộp chung là 33,13%, với cường độ cảm nhiễm trung bình là 1,37. Sau khi tiêm vacxin DTL 10 ngày, các chỉ số đều thay đổi, tỷ lệ lợn ở bốn xã/phường mang kháng thể là 98,13%. Tỷ lệ lợn mang kháng thể đạt mức bảo hộ ước định từ 4log2 trở lên là 81,88% (tính chung cho bốn xã/phường); tỷ lệ cảm nhiễm virus ở lợn tại địa phương giảm xuống 19,38% (tính chung 4 địa bàn). Ngoài ra, hệ số tương quan giữa tỷ lệ lợn mang kháng thể đạt mức 4log2 và tỷ lệ lợn mang trùng là -0,8 và -1 tương ứng trước và sau tiêm vacxin. Từ nghiên cứu trên cho thấy: 1) Có mối tương quan nghịch chặt chẽ giữa tỷ lệ lợn mang kháng thể đạt mức 4log2 và tỷ lệ lợn mang virus và 2) Tiêm vacxin thử nghiệm đã cho kết quả là hiệu quả chuyển hóa kháng thể và làm giảm tỷ lệ mang virus DTL.

Toàn văn: PDF