Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

This journal publishes papers which are in all areas of sciences and technology.

 

Chính sách về chuyên mục

Articles

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Không chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Chính sách truy cập tự do

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP