Chi tiết về Tác giả

Ta Hoang, Vo

  • S. 6 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    Nhận dạng hạt thóc giống sử dụng kĩ thuật xử lý ảnh và thị giác máy tính
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004