Chi tiết về Tác giả

Tấn Trường, Phạm

  • S. 5 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA AUXIN VÀ GIBERELIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TRÁI CÀ CHUA BI (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004