Chi tiết về Tác giả

Tất Thắng, Nguyễn

  • S. 3 (2015) - KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
    ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004