Chi tiết về Tác giả

Tấn Đạt, Nguyễn

  • S. 9 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CHIẾT VÀ TÁC DỤNG CỦA CAO CHIẾT TỪ GỖ TÔ MỘC (Caesalpinia sappan L.) TRONG DUNG MÔI ETHANOL VỚI VI KHUẨN Escherichia coli
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004