Chi tiết về Tác giả

Tang, Li-Hua

  • S. 8 (2015) - NÔNG HỌC
    Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ và vô cơ đến sinh trưởng và chất lượng của cây hoa Thu Hải Đường và Dạ Yến Thảo trồng chậu
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004