Chi tiết về Tác giả

Thanh Ghi, Lê

  • S. 2 (2015) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG, NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA NGHÊU (Meretrix lyrata) NUÔI THƯƠNG PHẨM TRONG AO ĐẤT
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004