Chi tiết về Tác giả

Lavarenne, Jérémy

  • S. 5 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHUYỂN GEN CHO GIỐNG LÚA TAICHUNG 65 THÔNG QUA VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004