Chi tiết về Tác giả

Thai Dai, Hoang

  • S. 10 (2016) - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
    Ảnh hưởng của phương pháp tưới đến sinh trưởng, năng suất và hiệu quả sử dụng nước của cà chua trên đất phù sa sông hồng
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004