Chi tiết về Tác giả

T, Hayashi

  • S. 2 (2015) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    Ảnh hưởng của tế bào hình chén trong việc thải trừ giun Nippostrongylus brasiliensis ở vật chủ đồng nhiễm với Eimeria vermiformis
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004